Obchodní podmínky

RAPALA VMC CZECH
obchodní společnosti Rapala VMC Czech s.r.o.
se sídlem Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry
identifikační číslo: 27214095
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104966
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.normark.cz

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, která vznikla na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, umístěného na internetové adrese www.normark.cz.
 2. Prodávajícím (dále „Prodávající“) je společnost Normark s.r.o., Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8., .
 3. Zákazník (dále „Kupující“) převzetím zboží od prodávajícího nebo od přepravní společnosti souhlasí s uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 4. Kupující je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím.
 5. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.normark.cz jsou závazné. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky. Zadáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

II. Registrace a uživatelský účet

 1. Kupující si může vytvořit na webové stránce pomocí registrace svůj uživatelský účet. Z tohoto účtu může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje i objednání zboží bez registrace.
 2. Kupující je při registraci povinen správně a pravdivě uvádět všechny údaje a při jejich změně je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. ¨
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích ke svému uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající má právo zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající má právo zrušit uživatelský účet při nepoužívání po dobu jednoho roku.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě s ohledem na pravidelnou a nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.
 6. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky a nařízeními Evropské unie zejména pak s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

III. Způsob dodání

 1. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby. Objednané zboží je zasíláno přepravní společností GEIS. Cena za dopravu a balné je účtována dle platného aktuálního ceníku.
 2. Kupujícím je doporučeno při převzetí zásilku důkladně zkontrolovat, a pokud je viditelně poškozená, nepřebírat, případně ji před pracovníkem přepravce rozbalit a zkontrolovat. Pokud je zboží poškozené, je třeba sepsat zápis o škodě.
 3. V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo navýšit konečnou cenu objednávky o další poštovné při opětovném zaslání objednávky.

IV. Způsob platby

a) bankovním převodem

Při platbě bankovním převodem kupující vyčká na potvrzovací email, ve kterém nalezne informace k platbě. Fyzické dodání objednávky bude provedeno až po připsání finančních prostředků na účet 804044009/2700. Při platbě bankovním převodem uvádí kupující jako variabilní symbol číslo objednávky. Za objednávky realizované o víkendu nebo mimo pracovní dobu bude faktura vystavena v nejbližším možném termínu. Pokud není platba připsána na účet do 3 pracovních dnů, nelze garantovat dostupnost objednaného zboží. Po uplynutí 5 pracovních dnů bez připsání platby bude objednávka stornována.

b) na dobírku (hotově při převzetí zboží)

Zboží kupující platí při dodání pracovníkovi přepravní společnosti GEIS.

Prodávající přijímá platbu dobírkou pouze do hodnoty 5 000 Kč.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH.

c) platba OnLine přes platební bránu Comgate

V. Dodací lhůty

Dodací lhůta je obvykle 1-3 pracovní dny, není-li uvedeno jinak.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Právo odstoupit od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí objednávky.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen o svém rozhodnutí informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to vyplněným formulářem.

Podmínky vrácení zboží ve lhůtě 14 dní od nákupu

Veškeré zboží je možné vrátit do 14ti dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu, včetně originálního obalu, nesmí jevit známky opotřebení a používání. Obal ani zboží nesmí být jakkoliv poškozeny. Se zbožím musí být zaslán vyplněný formulář pro vrácení zboží a doklad o koupi. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Peníze budou vráceny bankovním převodem na uvedený účet nejpozději do 2 týdnů od přijetí vráceného zboží.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí platbu za zboží nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o odstoupení od smlouvy. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

VII. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku lze stornovat telefonicky na čísle +420 725 944 791, nebo případně emailem objednavkyb2c@normark.cz do okamžiku, než bude Kupující formou e-mailu informován o vyřízení a odeslání objednávky na uvedenou dodací adresu. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky, které je uvedeno v automatické odpovědi zaslané Kupujícímu po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému. V takovém případě je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mailem potvrzení objednávky. Prodávající v takovém případě Kupujícího o dané skutečnosti informuje.

_____________________________________________________________________________________________________

REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Všeobecná ustanovení

Reklamace posílejte jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu:

NORMARK s.r.o. (Rapala VMC Czech s.r.o.)

Reklamace

Dopraváků 749/3

184 00  Praha 8

Spolu s reklamovaným zbožím zašlete veškeré součásti původního balení, vyplněný reklamační formulář s popisem vady, kopii prodejního dokladu a záruční list (pokud byl přiložen).

V případě nejasností nás kontaktujte na: objednavkyb2c@normark.cz nebo na tel. čísle +420 725 944 791.

 1. Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí občanským zákoníkem a zákonem čís. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“). Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s VOP a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
 3. Zákazníkem internetového obchodu Normark s.r.o. je buď kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele (dále jen “spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatel“). Spotřebitel a podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.
 4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby.

II. Odpovědnost prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá vady, tzn., prodávající zejména odpovídá za to, že zboží:
 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,
 • se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ke zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

III. Práva z odpovědnosti za vady zboží

 1. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupujícímu nedoporučujeme přebírat od přepravce viditelně poškozenou zásilku. V případě převzetí poškozené zásilky bude reklamace řešena s přepravní společností. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.
 2. Reklamaci zboží může kupující-spotřebitel uplatnit osobně v sídle naší společnosti na adrese: Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na výše uvedenou adresu.
 3. V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), nutné je také přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího.
 4. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejně prodávajícího. Optimální je doklad o zakoupení zboží nebo řádně vyplněný záruční list.
 5. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
 • mechanickým poškozením zboží;
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno;
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;
 • prokazatelně nesprávným užíváním;
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu;
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání;
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci;
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou;
 • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
 1. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.
 2. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost prodávajícího.
 3. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. krmení, PVA materiál, baterie,…), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností. V případě, že je na zboží uvedené datum spotřeby, lhůta pro reklamaci se zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
 4. Na dárky, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu.

IV. Uplatnění reklamace

 1. Spotřebitel/kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců.
 2. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

V. Odmítnutí přijetí do reklamace

 1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
 2. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
 3. Prodávající je dále oprávněn nepřijmout reklamaci zboží v případě, že zboží není dodáno kompletní včetně veškerého dodaného příslušenství a není k němu dodána potřebná dokumentace (doklad o zakoupení zboží, podrobný popis vady/závad).

VI. Vyřízení reklamace

 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 občanského zákoníku. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči podnikateli.
 2. Spotřebitel se může o výsledku reklamace informovat sám na tel. čísle 266 310 218.
 3. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku).
 4. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále výslovně doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (tj. adresa, telefon, e-mail). V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

VII. Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

 1. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.
 2. Prodávající vydá, případně zašle kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
 4. Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží
 • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a tomto pořídí písemný zápis.
 • reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu.
 • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

Změna reklamačního řádu vyhrazena.

______________________________________________________________________________________________________

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů

Společnost Rapala VMC Czech s.r.o., se sídlem Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8, IČO 27214095, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104966 zpracovává jako správce vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Pokud si u nás objednáváte, potřebujeme vyplnit pole, které jsou označena jako povinná:

 • jméno a příjmení pro správné zpracování objednávky;
 • fakturační / doručovací adresu pro správné vyfakturování a doručení objednávky;
 • e-mailová adresa pro potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy;
 • telefonní číslo pro informaci o doručování zboží.

Dále evidujeme vaše obchodní transakce.

Pokud se na nás obrátíte telefonicky či nám napíšete zprávu, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. Děje se tak zejména v případě, že zboží, které objednáváte, potřebujete vyfakturovat nebo doručit třetí osobě.

Účel shromažďování a zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • nákup zboží: pro řádné vyřízení a doručení Vaší objednávky. V případě problémů (vrácení zboží, reklamace…), víme na koho se obrátit. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 • péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 • uživatelský účet: Vámi zadané údaje, můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

Předávání osobních údajů

Případy, kdy předáváme Vašo osobní údaje třetím stranám:

 • doručování zboží: předané údaje zahrnují jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, na které vás může dopravce kontaktovat, suma dobírečné částky. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
 • platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána Comgate a příslušná bankovní instituce.

Délka zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva vyplývající z ochrany vašich osobních údajů

Máte právo:

 • kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat;
 • požadovat omezení jejich zpracování;
 • vznést námitku či stížnost proti zpracování vašich osobních údajů;
 • na přístup k vašim osobním údajům;
 • být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů;
 • na výmaz některých osobních údajů.

Pokud jste u nás vytvořili objednávku bez registrace, můžete své údaje změnit buď telefonicky na čísle +420 725 944 791 nebo prostřednictvím emailu objednavkyb2c@normark.cz.

Pokud, chcete využít jakékoli právo vyplývající z ochrany vašich osobních údajů kontaktujte nás na emailu objednavkyb2c@normark.cz.